Fundacja „Naprzód” powstała w kwietniu 2016 roku. Za główny cel stawia sobie stworzenie przestrzeni dialogu pomiędzy różnymi środowiskami polskiej lewicy. Pragniemy aby w dyskusji na temat przyszłości słyszalny był głos środowisk znajdujących się na lewo od socjaldemokracji.

Naszym celem jest upowszechnianie ideałów socjalizmu i demokracji, walka z neoliberalizmem, militaryzmem, rasizmem, patriarchatem i homofobią.

W swych działaniach koncentrujemy się na upowszechnianiu ideałów socjalizmu i demokracji oraz na walce z neoliberalizmem, militaryzmem, rasizmem, patriarchatem i homofobią.

Nasze inicjatywy mają zarówno charakter polityczny, jak i badawczy. Naszym długofalowym celem jest budowa silnej organizacji o charakterze doradczym dla organizacji środowisk lewicy socjalistycznej.

Na poziomie krajowym nie jesteśmy powiązani z żadną partią polityczną. Jesteśmy zainteresowani współpracą ze środowiskami radykalnej lewicy działającej w ramach istniejących partii politycznych, organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych.

Dużą wagę przywiązujemy do współpracy międzynarodowej, dlatego staramy się aby podejmowane przez nas działania korespondowały z inicjatywami naszych zagranicznych partnerów.

Fundacja „Naprzód” jest członkiem Europejskiej Sieci na Rzecz Alternatywnego Myślenia i Dialogu Politycznego – transform! Za najbliższą nam siłę polityczną na szczeblu europejskim uważamy Partię Europejskiej Lewicy.

Fundacja „Naprzód”
Adres korespondencyjny: ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa,
NIP: 1182121683, KRS: 1182121683.