Informacje ogólne

W roku 2021 “Fundacja "Naprzód" - w ramach swojej działalności statutowej i przy wsparciu transform!europe EUPF – utworzyła Fundusz Solidarności i Współpracy “Aktywni Naprzód”. Głównym celem Funduszu jest wspieranie działalności społecznej, politycznej i kulturalnej środowisk lewicowych.

W ramach Funduszu, Fundacja "Naprzód" – udzielane jest niewielkie wsparcie finansowe ciekawym i obiecującym inicjatywom osób indywidualnych i grup zorganizowanych. Projekty zgłaszane do finansowania/dofinansowania muszą wpisywać się w szeroko rozumiany rozwój strategii lewicy o wyraźnym znaczeniu europejskim. W ramach przyznawanych środków możliwe jest realizowanie wszelkiego rodzaju projektów: od pomysłów na badania, poprzez szkolenia, aż po formy literatury i sztuki zaangażowanej.

Przewidywane maksymalne dofinansowanie z grantu "Aktywni Naprzód" wynosi 2.000 PLN. Ze względu na ograniczenia finansowe zależy nam na jak najszerszym zasięgu programu wsparcia, preferowane będą projekty niskobudżetowe oraz wnioski osób i organizacji (związki zawodowe, organizacje młodzieżowe, organizacje pozarządowe), które mają problemy z uzyskaniem finansowania z innych źródeł. Istnieje również możliwość ubiegania się o częściowe wsparcie dla większych inicjatyw. Fundacja "Naprzód" zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszych środków niż te, które zostały umieszczone we wniosku. W takich sytuacjach Fundacja "Naprzód" będzie kontaktować się z wnioskodawcami w celu potwierdzenia chęci otrzymania wsparcia i dokonania ewentualnych zmian we wniosku

Zasady ubiegania się o wsparcie

Wypełniony w formacie PDF i podpisany podpisem e-PUAP wniosek należy wysłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Prosimy o wpisanie w tytule wiadomości WNIOSEK „AKTYWNI NAPRZÓD”.

Warunki przyznania wsparcia

Transparentność i promocja: Ponieważ grant jest przyznawany we współpracy z transform! europe EUPF, musi być spełniony warunek zgodności z zasadami Parlamentu Europejskiego. Dlatego też należy zapewnić informację na temat organizacji udzielających wsparcia tj. Fundacji „Naprzód”  jak i transform! europe.

Oznacza to iż informacja o udzielonym wsparciu będzie znajdować się na wszystkich materiałach i zostanie uwzględniona w materiałach promocyjnych (wykorzystanie do tego znaku graficznego obu organizacji). Ponadto, na materiałach znajdzie się zdanie "transform!europe jest częściowo finansowany z dotacji Parlamentu Europejskiego". W przypadku wpisów w mediach społecznościowych związanych z realizacją projektu, minimalnym wymogiem jest umieszczenie  znaku graficznego Fundacji "Naprzód" i Fundacji Transform!Europe lub podanie nazwy naszych organizacji (@Transform Europe, @Fundacja "Naprzód"). Podczas przedsięwzięć odbywających się w przestrzeni publicznej, w miejscu ich realizacji powinny znajdować się flagi lub banery obu organizacji (materiały mogą być dostarczone przez Fundację "Naprzód").

Informacja o zaistniałych problemach:  Wszelkie problemy zagrażające pomyślnej realizacji Projektu powinny być zgłaszane do Fundacji "Naprzód" niezwłocznie po ich pojawieniu się.

Przyznawanie i rozliczanie środków: Środki przyznawane są w dwóch transzach i rozliczane po zakończeniu realizacji projektów. Pierwsza transza w wysokości 70% przyznawana jest Wnioskodawcy w momencie przyznania środków. Pozostałe 30% środki przyznawane są po zakończeniu realizacji projektu.  W ciągu miesiąca od zakończenia projektu należy wtedy przedłożyć sprawozdanie, zestawienia kosztów wraz z rachunkami, umowami, oświadczeniami oraz materiały powstałe podczas realizacji projektu (wystąpienia, prezentacje, zdjęcia, nagrania audio, wideo, grafiki itp.),

Informacja dodatkowa: Składając Wniosek o wsparcie "Aktywni Naprzód", wnioskodawca akceptuje wszystkie warunki otrzymania wsparcia i zobowiązuje się do realizacji ustaleń zawartych w informacji o naborze wniosków o wsparcie z Funduszu Solidarności i Współpracy Fundacji “Naprzód” - “Aktywni Naprzód”. Wnioskodawca przyjmuje do wiadomości, że złamanie warunków przyznania wsparcia "Aktywni Naprzód" będzie skutkowało zakończeniem współpracy, wezwaniem do zwrotu wkładu finansowego oraz wykluczy Wnioskodawcę z możliwości ubiegania się o wsparcie w kolejnym naboru wniosków.

Proces oceny wniosków:

Komisja Oceniająca Wnioski:

(1.) Zarząd Fundacji "Naprzód" powołuje czteroosobową Komisję Oceniającą z prawem przyznawania punktów i oceny wniosków oraz jednego zewnętrznego ewaluatora z transform!europe, który będzie miał głos decydujący w przypadku projektów, które dostaną taką samą ilość punktów;
(2.) Każdy z członków Komisji Oceniającej otrzymuje do oceny złożone wnioski i kryteria przyznawania środków;
(3.) Komisja Oceniająca sprawdza kompletność wniosków i w razie potrzeby zobowiązuje wnioskodawców do zmiany/uzupełnienia wniosku w ciągu 5 dni od wysłania aplikacji. Jeśli wnioskodawca nie dostarczy wymaganych informacji jego wniosek jest automatycznie wycofywany z procesu oceny;
(4) Po przesłaniu oceny projektów przez osoby wchodzące w skład Komisji, sporządzana jest lista wniosków wraz z liczbą otrzymanych punktów.

Zasady oceny, przyznawanie punktów:

Punkty przyznawane za spełnienie wymogów projektu
(1.) Poprawność sformułowania wniosku i jego zasadność z punktu widzenia realizacji celów projektu "strategie rozwoju lewicy" (1-5 punktów);
(2.) Umiejętność oszacowania kosztów projektu (1-5 pkt);
(3.) Sposoby upowszechnienia projektu (1-3 pkt);
(4) Przewidywane sposoby raportowania i rozliczania projektu (1 pkt.).                   

Punkty dodatkowe
(5.) Innowacyjność projektu (1-3 pkt.);
(6.) Zgodność z działaniami podejmowanymi przez Fundację oraz z jej celami statutowymi (1-3 pkt.);
(7.) Mała organizacja/osoba fizyczna (3 pkt.)
(8.) Posiadanie innych źródeł finansowania (1 pkt.)
(9.) Adekwatność czasowa projektu (1 pkt.)

Czytaj on-line

Pliki do pobrania

(Opis programu i Wniosek w formatach pdf i doc, Logo programu w formacie png)

Adres korespondencyjny

01-625 Warszawa
ul. Mickiewicza 37/58
kontakt@fundacja-naprzod.pl